Βουλγαρική γλώσσα Neofit Rilski

Μεταπτυχιακές σπουδές στηv Βουλγαρία

Μεταπτυχιακά τμήματα

Υπηρεσίες για σπουδές στη Βουλγαρία:

Γιατί μεταπτυχιακές σπουδές στη Βουλγαρία;

Πολύ υψηλού επιπέδου σπουδές, εφόσον ο φοιτητής καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια ώστε να μεγιστοποιήσει το γνωσιακό του πεδίο.

Ταχύτητα στην ολοκλήρωση των σπουδών, δυνατότητα μεταπτυχιακού τίτλου σε 2 εξάμηνα.

Μεγάλη ποικιλία σε εξ' αποστάσεως και δια ζώσης θεματικά πεδία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής αγοράς εργασίας για γρήγορο διορισμό και επαγγελματική αποκατάσταση. 

Γιατί μαζί μας;

Ευκολία υλοποίησης με δυνατότητα βοήθειας, σε πολύ οικονομικές τιμές, στην παροχή μεταφρασμένου υλικού από βουλγαρικές πηγές για την σύνταξη των εργασιών σας. 

Οι ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, τίτλος σπουδών με συνολικό κόστος από 5.000€.

Το κέντρο μας, μαζί με ένα δίκτυο ελληνόφωνων συνεργατών στην Βουλγαρία αναλαμβάνει τη βοήθεια και την υποστήριξη των φοιτητών σε κάθε πτυχή της φοίτησης, διευκολύνοντας τη διαδικασία απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αναλαμβάνουμε στην Ελλάδα την γλωσσική σας προετοιμασία, ενώ στην Βουλγαρία έμπειροι συνεργάτες σας καθοδηγούν σε κάθε βήμα των σπουδών με υπηρεσίες όπως δακτυλογράφηση και σελιδοποίηση εργασιών, μεταφράσεις κατά την εκπόνηση εργασιών με αναφορές από Βουλγαρική βιβλιογραφία, προσαρμογή παρουσιάσεων σε powerpoint κλπ, ώστε να μπορείτε απροβλημάτιστα να επικεντρωθείτε στη μελέτη για την ολοκλήρωση και την κτήση του μεταπτυχιακού σας τίτλου σπουδών σε ελάχιστο χρόνο, εύκολα, οικονομικά, και με πλήρη αναγνώριση στην Ελλάδα.  

Η διαδικασία έχει τα παρακάτω στάδια:

  1. Συνέντευξη με τον υποψήφιο φοιτητή ή υποψήφιο διδάκτορα με στόχο την κατάστρωση σχεδίου δράσης (ερωτήματα που τίθεται συνήθως – σε ποιό πεδίο θέλετε να είναι οι σπουδές σας, τι περιλαμβάνουν οι σπουδές σας μέχρι τώρα, έχετε δημοσιεύσεις, έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια, θα προτιμούσατε τις σπουδές εξ αποστάσεως).
  2. Προετοιμασία των απαραίτητων δικαιολογητικών του υποψηφίου (συμπλήρωση αιτήσεων, έλεγχος συνέπειας δικαιολογητικών).
  3. Μετάφραση των δικαιολογητικών για την εγγραφή (απλή μετάφραση ή μετάφραση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για τα δικαιολογητικά που το απαιτούν).
  4. Διαμεσολάβηση και οργάνωση των σπουδών του υποψηφίου (αποστολή και παραλαβή των μεταφρασμένων δικαιολογητικών στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας, για λήψη σφραγίδας Χάγης/όπου είναι απαραίτητο/, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την αναγνώριση των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σας μέχρι τώρα στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην Περιφερειακή Επιθεώρηση Παιδείας για την αναγνώριση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σας στην επικράτεια της χώρας, υποβολή και παραλαβή των δικαιολογητικών στην επιτροπή ακαδημαϊκών υποθέσεων του Πανεπιστημίου για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο,  παραλαβή της διαταγής του Πρύτανη για την ολοκληρωμένη εγγραφή του φοιτητή, συμπλήρωση βιβλιαρίου σπουδών και άλλων σχετικών με τις σπουδές δικαιολογητικών, παραλαβή από το λογιστήριο των σφραγισμένων αποδείξεων πληρωμής του εξαμήνου και παράδοσή τους στην αρμόδια γραμματεία/σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει με έμβασμα από τράπεζα της Ελλάδας/)
  5. Διαρκής επικοινωνία με τον υποψήφιο και ενημέρωσή του για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις σπουδές του (ενημέρωσή του φοιτητή για το πρόγραμμα σπουδών, τα στοιχεία των καθηγητών, οργάνωση συναντήσεων, βοήθεια με προφορική μετάφραση από τα ελληνικά στα βουλγάρικα και το αντίστροφο)
  6. Κρατήσεις ξενοδοχείων.
  7. Γλωσσική προετοιμασία με προγράμματα e-learning στην Ελλάδα.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις τιμές για τα προγράμματα σπουδών στο SWUNeofit Rilski”:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ:

 

Εγγραφή/Υπηρεσίες2000€
Δίδακτρα/Εξάμηνο1750€

Επεξηγήσεις:

 

-Όσο αφορά τα προπτυχιακά στα βουλγάρικα τα δίδακτρα ανά εξάμηνο κυμαίνονται απο 150-500ευρώ ανάλογα την ειδικότητα.

-Τα προπτυχιακά είναι τετραετούς φοίτησης, εκτός από την ειδικότητα της νομικής που είναι πενταετούς φοίτησης.

-Εξαίρεση όσο αφορά την τιμή των προπτυχιακών στα αγγλικά, αποτελεί η ειδικότητα της νοσηλευτικής, η οποία είναι 2000€ το εξάμηνο

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

Προπτυχιακά:

1 . Αίτηση προς τον Πρύτανη
2 . Αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που να πιστοποιεί το δικαίωμα του αιτούντος να συνεχίσει τις σπουδές του στο κράτος στο οποίο έχει αποκτήσει την προηγούμενη εκπαίδευση του και αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο εκπαίδευσης του.
3 . Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
4 . Αντίγραφο ταυτότητας επικυρωμένο
5. Πιστοποιητικό γέννησης
6 . Φωτογραφίες 4 τεμ , μεγέθους 4/3 .
7. Πτυχίο αγγλικών Β2 (για τις σπουδές στα αγγλικά)
8. Εξουσιοδότηση
 

Μεταπτυχιακά:

1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
2. Αντίγραφο πτυχίου για ολοκληρωμένες ανώτατες σπουδές και αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο φοίτησής του.
3 . Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
4. Πιστοποιητικό γέννησης.
5.Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
6. Φωτογραφίες αρ. 4, μέγεθος 4/3.
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Πτυχίο αγγλικών Β2.
9. Εξουσιοδότηση

Διδακτορικά:

1. Αίτηση προς τον Πρύτανη.
2. Αντίγραφο πτυχίου για ολοκληρωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδώνκαι αναλυτική βαθμολογία για όλη την περίοδο φοίτησής ή πιστοποιητικό για αναγνωρισμένη ανωτάτη εκπαίδευση.
3. Ιατρική βεβαίωση- εκδοθείσα το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. (μια βεβαίωση κατά την πρώτη φάση και μια κατά την δεύτερη)
4. Λίστα με τις δημοσιεύσεις – εφόσον υπάρχουν τέτοιες.
5. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
6. Φωτογραφίες αρ. 2.
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Επιστολή ενδιαφέροντος.
9. Πτυχίο Αγγλικών Β2.
10. Εξουσιοδότηση (μια κατα την πρώτη φάση και μια κατά την δεύτερη)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.