Goethe

Ινστιτούτο Goethe

Το Ινστιτούτο Goethe προσφέρει τις παρακάτω εξετάσεις και τα αντίστοιχα πτυχία:

  • Zentrale Mitttelstufenprulung (ZMP)
  • Zentrale Oberstufenprulung (Zop)
  • Zertifikat Deutsch (ZD) Αρμόδιοι για το ZD είναι από κοινού το Ινστιτούτο Goethe (GI), το Ελβετικό Νομαρχιακό Συμβούλιο (EDK), το Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας (OSD), και τα συστήματα Τεστ για τη Μετεκπαίδευση ΕΠΕ (WBT)
  • Zertifikat Deutsch Als Fremdsprache (Zdal) Αντικαταστάθηκε από την 1-1-2000 (στην Ελλάδα από το Μάιο του 2000) με το
  • Zertifikat Deutsch

Επίπεδα: Β1 B2 C1