Νέο κοινωφελές πρόγραμμα 2023

Το ΚΔΒΜ Τσιαμούρα συμμετέχει στη δράση

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες
Υπουργείων και άλλων φορέων

με τμήματα κατάρτισης στη Δράμα.