Αρχιφύλακες Επόπτες

Σεμινάριο Εποπτών – Αρχιφυλάκων

Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

α. Σε γνωστικό επίπεδο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να ελέγχουν:

Με επιθεωρήσεις, έλεγχο και εποπτεία σε όλα τα φυλασσόμενα σημεία καθ΄ όλο το 24/ωρο
Την κατάσταση του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία, από πλευράς εμφάνισης, παράστασης, συμπεριφοράς και γενικά ψυχοσωματικής διάθεσης και ικανότητάς τους
Τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας
Την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας των πελατών και την πλήρη και ορθή εφαρμογή τους
Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων
Την ενδεδειγμένη και νόμιμη ύπαρξη αλλά και χρησιμοποίηση του ατομικού τους εξοπλισμού
Την ορθή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων

β. Σε επίπεδο ικανοτήτων να καταστούν ικανοί ώστε να μπορούν να:

Δίνουν τις απαραίτητες κάθε φορά οδηγίες-εντολές στο προσωπικό
Διαχειρίζονται το προσωπικό, ως ομάδα, η οποία θα τους αναγνωρίζει ως τους επικεφαλής της
Δίνουν τις ορθές και νόμιμες λύσεις σε περιστατικά που «έχουν ξεφύγει» από το προσωπικό φύλαξης
Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη βάση
Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του προσωπικού φύλαξης που τους καλέι σε έκτακτα συμβάντα

γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών να έχουν την ευχέρεια να:

Ευαισθητοποιούν το προσωπικό στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης
Παρακινούν το προσωπικό για εντονότερη επαγγελματική εμφάνιση – παράσταση – συμπεριφορά
Παροτρύνουν για ορθή χρήση του διατιθέμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών Βιβλίων
Ενθαρρύνουν την επικοινωνία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς
Κατανοούν την ανάγκη εκδήλωσης αμεσότητας ενεργειών
Εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη