Σεμινάριο για Τεχνικό Ασφάλειας

Σεμινάριο για Τεχνικό Ασφάλειας

Το Σεμινάριο για Τεχνικό Ασφάλειας αφορά όλους τους εργοδότες. Από την νομοθεσία προβλέπεται ο κάθε εργοδότης που απασχολεί έστω και ένα εργαζόμενο, να διαθέτει τεχνικό ασφάλειας υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και  η αποστολή του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες

Α (υψηλής επικινδυνότητας)

Β (μεσαίας επικινδυνότητας)

Γ (χαμηλής επικινδυνότητας)

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της δραστιριότητας την εκάστοτε επιχείρησης.

Κόστος συμμετοχής:

70 € για τα προγράμματα Γ΄ κατηγορίας και

130 € για τα προγράμματα Β΄ κατηγορίας.

Δείτε εδώ σε ποιά κατηγορία ανήκει η επιχείρησή σας με βάση τον κύριο και τυχόν δευτερεύοντες ΣΤΑΚΟΔ

Μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος σας παρέχετε άμεσα προσωρινός αριθμός πρωτοκόλλου. Αυτόν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή αφορά το προσωπικό της επιχείρησης.

Κατεβάστε και στείλτε μας συμπληρωμένη την ΑΙΤΗΣΗ τεχνικού ασφάλειας.